Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro posouzení jak již existujících, tak nových budov z hlediska úspor energie.

V běžné praxi se lze setkat také s pojmy energetický průkaz, energetický štítek či energetický certifikát. Všechna tato označení zpravidla zjednodušují jediný korektní název – Průkaz energetické náročnosti budovy.

Platnost průkazu energetické náročnosti budovy je 10 let.

Energetický průkaz hodnotí náročnost provozu budovy z hlediska vytápění, chlazení, větrání, ohřevu teplé vody a osvětlení.

Kdy je nutné si nechat zpracovat energetický průkaz?

Dle stavebního zákona dokládá stavebník průkaz energetické náročnosti budovy jako součást projektu téměř všech nových budov a při rekonstrukcích budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2. Ze zákona u těchto staveb vyplývá povinnost nejen zpracovat PENB, ale také dodržet požadavky na nízkou energetickou náročnost budovy!

Energetické certifikáty na veřejných budovách

energetickými certifikáty (korektně PENB) se lze setkat při vstupu do veřejných budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu atd. Tato forma energetických průkazů zobrazuje aktuální stav energetické náročnosti dané budovy.

Historie energetických certifikátů

Česká republika se svým členstvím v Evropské unii zavazuje k dodržování evropských legislatvních předpisů. Nástroje pro snížení energetické náročnost budov byly nastaveny v roce 2002 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES známou také pod zkratkou EPBD (Energy Performance of Building Directive). Tato směrnice zavedla obecný pojem energetický certifikát, který měl být dokladem při výstavbě, prodeji nebo pronájmu budov.

Energetický certifikát byl do české praxe zaveden vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov pod názvem Průkaz energetické náročnosti budovy – §6. Směrnice EPBD byla v roce 2010 zásadně přepracována a vydána pod číslem 2010/31/EU, pro kterou se vžilo označení EPBD II. Tato směrnice ještě výrazně posouvá kritéria pro energetickou náročnost budov a nastavuje postupné zpřísňování požadavků až do roku 2020.

Energetický průkaz je nedílnou součástí stavebního projektu

Rozsah projektové dokumentace pro stavbu je přesně stanoven ve stavebním zákonu a jeho prováděcích vyhláškách. Povinnou součástí každé projektové dokumentace je např. stejně jako požárně-bezpečnostní řešení stavby i doklad o kvalitě návrhu stavby z pohledu energetické náročnosti budovyEnergetický průkaz.

Energetický štítek obálky versus Průkaz energetické náročnosti

Díky podobnosti obou výrazů i grafických štítků dochází často k záměně. Jedná se však o rozdílné dokumenty, vycházející z jiných závazných předpisů.

Energetický štítek obálky budovy a jeho podoba je dána normou ČSN 73 0540 a vypovídá o kvalitě obálky budovy – tepelně izolačních vlastnostech stěn, oken, střech atd. Energetický štítek obálky budovy poskytuje velmi objektivní hodnocení tepelně izolačních vlastností budovy. I proto je často využíván jako hodnotící kritérium v soutěžích a požadavcích dotačních titulů.

Průkaz energetické náročnosti budovy je dán vyhláškou č. 148/2007 Sb. a hodnotí budovu z hlediska energetické náročnosti, tedy i s ohledem na instalovaná zařízení a typ budovy (škola, bytový dům, polyfunkční dům apod.).

Oba dokumenty spolu zároveň úzce souvisí. Splnění požadavků energetického štítku obálky budovy a tím zajištění kvalitní obálky budovy je základem pro dosažení příznivých hodnot v rámci hodnocení průkazem energetické náročnosti.

Nevíte, jestli musíte zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy? Chcete, aby Vaše budova splňovala parametr nízkoenergetické či pasivní stavby? Potřebujete PENB pouze jako součást dokumentace pro stavební povolení? Kontaktujte naše specialisty!